Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο
Κωδικός ΜαθήματοςΜαθήματαECTS
Α1Bιοϊατρική Επιστήμη: Δεδομένα και Σύγχρονες Ανάγκες7
Α2Μοντελοποίηση και Αναπαράσταση Βιοϊατρικών Δεδομένων6
Α3Προγραμματιστικές Τεχνικές Επεξεργασίας και Ανάλυσης Βιοϊατρικών Δεδομένων9
Α4Ασφάλεια Δεδομένων και Ιδιωτικότητα5
Α5Ακαδημαϊκές Δεξιότητες3
 Σύνολο Α’ Εξαμήνου30
Β’ Εξάμηνο
Κωδικός μαθήματοςΜαθήματαECTS
B1Ανάκτηση και Εξόρυξη Βιοϊατρικής Πληροφορίας από Κείμενα5
B2Υπολογιστική Ανάλυση Βιομορίων7
B3Επεξεργασία και Ανάλυση Βιοσημάτων και Εικόνας6
B4Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Νοημοσύνη7
B5Ζητήματα Βιοηθικής2
B6Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα3
 Σύνολο Β’ Εξαμήνου30
Γ’ Εξάμηνο
Κωδικός μαθήματοςΜαθήματαECTS
Γ1Διπλωματική Εργασία30
 Σύνολο Γ’ Εξαμήνου30
 Γενικό Σύνολο90