Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Πληροφορική ακολουθεί:

  • τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 και του νόμου Ν. 3471/2006
  • την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας – Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Απόφαση Συγκλήτου 33/16/4-7-2019)
  • την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (https://www.athenarc.gr/el/personal-data-protection-policy)

Συγκεκριμένα, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων του ΔΠΜΣ εξειδικεύεται ως παρακάτω.

1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Πληροφορική» τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της διαδικασίας που πρέπει ακολουθηθεί για την επιλογή τους ή όχι στο ΔΠΜΣ. Τα ακριβή δεδομένα που συλλέγονται είναι αυτά που ζητούνται από την αίτηση υποψηφιότητας.

2. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν αίτηση στο ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Πληροφορική» του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και του ΕΚ ΑΘΗΝΑ, και αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην οποία και θα διαβιβαστούν τα στοιχεία των αιτήσεων.

β) Διαβίβαση στοιχείων επιτυχόντων. Για τους επιτυχόντες υποψηφίους, τα στοιχεία των αιτήσεών τους θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ακαδημαϊκές και οικονομικές υπηρεσίες του ΔΠΘ και του ΕΚ ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Ο σκοπός της διαβίβασης αφορά τόσο την ακαδημαϊκή όσο και οικονομική διαχείριση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Βιοϊατρική Πληροφορική».

γ) Αναγκαία επεξεργασία για τη διασφάλιση έννομου συμφέροντος. Τα δεδομένα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα διατηρούνται και θα επεξεργάζονται στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς.

3. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών διατηρούνται επ’ αόριστόν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί στο ΔΠΜΣ διαγράφονται/καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

4. Δικαιώματα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ και το ΕΚ ΑΘΗΝΑ διασφαλίζουν τα δικαιώματα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζουν την διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

α) Πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και στις πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.

β) Διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

δ) Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

ε) Φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο.

στ) Ανάκληση οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας τους για τη διαμόρφωση του προφίλ τους. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.


Τέλος, εάν θεωρηθεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (URL: https://www.dpa.gr, Email: contact@dpa.gr και complaints@dpa.gr, Τηλ.: +30 210 6475600).

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΔΠΘ: dpo@duth.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΚ ΑΘΗΝΑ: dpo@athenarc.gr