Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Ακαδ. Έτος 2023-2024)

To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Πληροφορική» με την υποστήριξη του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΕΚ ΑΘΗΝΑ) και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών (ΦΕΚ 7071/31-12-2022 Β’) καλεί:

  • Πτυχιούχους Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντας, και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο ΔΠΜΣ για απόκτηση τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις υποψηφιότητας μέχρι την (νέα και τελική προθεσμία) Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη πρόσκληση και το έντυπο της αίτηση είναι διαθέσιμο εδώ.